Varză à la Cluj

Capra şi varza s-au împăcat.

EXCLUSIV

Paște fericit, tovarăși!

Sărbătoarea Pascală este minunată, taina Învierii și lumina ne apropie de cei dragi, de familie, de credință. Anul acesta suntem văduviți din cauza epidemiei de coronavirus de multe tradiții minunate care îi fac fericiți atât pe copii cât și pe părinții sau bunicii lor.

La noi Iepurașu` a venit mai repede anul acesta, cu niște scrieri memorabile ale unor domni care peste ani, în plină democrație, ne-au învățat ce este capitalismul și ce sunt valorile europene, după ce i-au ridicat în slăvi pe Nicolae Ceaușescu, coana Leana și materialismul dialectic.

Să paștem liniștiți!

Să începem cu întăi-stătătorul vieții noastre, il comandante Emil, tovarășul care a scris nebunește de frumos despre comunism în studenție, pentru ca apoi, să fie Presidentul de paie al defunctului PD, partid ex. component al Internaționalei.

Pe Boc, democrația l-a transformat într-un arhanghel al capitalismului însă cu comportament electoral tot socialist: gratuități la vârstnici, circ și pâine pentru tânăra pulime.

Iată ce scria ilustrul Boc în «Făclia», organ al Comitetului județean Cluj al PCR: „Hotărârea de a participa direct la devenirea comunistă a patriei”

„Acum, cînd întregul popor se pregătește să întîmpine prin fapte de muncă marele eveniment din viața partidului – Conferința Națională – unitatea tuturor cetățenilor țării reliefează și mai pregnant înalta răspundere ce ne revine fiecăruia în parte față de prezentul și viitorul României, față de destinul nostru revoluționar.

Mărturia acestui adevăr, a acestui crez suprem sînt profund și convingător dăltuite în geografia materială și umană a poporului român, angajat plenar cu toate forțele sale, în opera de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.

În acest context, noi, studenții Universității Clujene sîntem hotărîți să ne intensificăm eforturile, în domeniile noastre de muncă – eforturi care se înscriu în activitatea de ansamblu pentru realizarea programului de dezvoltare a țării. Sub impulsul acestui sentiment al participării, al eforturilor spre educație permanentă – condiție sine qua non a spiritului revoluționar – studenții Universității noastre întîmpină marele eveniment politic cu rezultate admirabile pe tărîm profesional, politico-ideologic și cultural-artistic. Latura politico-ideologică are menirea, prin cercurile de dezbateri, sesiuni de comunicări, mese rotunde, dezbaterile de la învățămîntul politico-ideologic, să creeze în rîndul studenților atmosfera înțelegerii profunde a dimensiunii politicii partidului și statului nostru, a liniilor directoare ale acesteia.

În acest climat de profundă angajare și răspundere, nu vom precupeți nici un efort pentru a ne putea onora cu cinste de nobilele misiuni ce ne revin, pentru a întîmpina Conferința Națională a Partidului cu bogate și frumoase rezultate, alături de angajamentul solemn al participării noastre – sporind astfel prestigiul acestui vechi lăcaș de cultură care este Universitatea clujeană” scria Emiluț.

sursa foto: arhiva Academiei Cațavencu

Nenea Rus, Ioan Rus, nu cred că este cazul să vă mai spunem ceva despre ilustra sa prezență în cetatea de sub Feleac, domnul cu politica partajată, cu mitropolitul, cu reeeectori, cu cluburile de ex. reeeectori și încă nițel cu secu, are o scriere bestialăăăă. Fraților, dacă nu era democrație și evident nu îi vindea lui Țiriac, Mercedesurile de pe Calea Turzii, și încă era comunism, poate că își deschidea o reprezentanță AvtoVAZ, în Căieșu, pe strase în Urișor, să vândă Lada.

Președintele Consiliului U.A.S.C. din Centrul Universitar Cluj-Napoca, Ioan Rus, în Tribuna, din 19 martie 1987

Ataşamentul la idealurile de împlinire socialistă a patriei, elanul tineresc nedesminţit şi manifestarea plenară a romantismului revoluţionar sint – şi cu prilejul aniversării a 63 de ani de la făurirea UTC şi a 30 de ani de la înfiinţarea U.A.S.C.R. – coordonatele fundamentale ale activităţii tuturor organelor şi organizaţiilor asociaţiilor studenţilor comunişti din centrul universitar Cluj-Napoca, activitate însufleţită de simţul activ al isteriei noi, stimulată de efervescenţa creatoare ce caracterizează cele peste două decenii de devenire revoluţionară a ţării, de cînd în fruntea partidului şi la cirma destinelor României se află tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Înalta dezvoltare a învâţămintului românesc, orientarea acestuia către problemele cercetării şi producţiei materiale, integrarea lui plenară necesitaţilor economico-sociale reprezintă unul dintre cele mai semnificative şi largi aspecte ale politicii ştiinţifice novatoare a partidului nostru în domeniul instrucţiei tinerei generaţii, insemnind totodată chezăşia asigurării înfloririi în continuare a României socialiste.

Moment cu ample rezonanţe în viaţa tinerei generaţii, sărbătorirea celor două marcante evenimente prilejuieşte de accea o subliniere şi mai apăsată a acestor adevăruri, determină o nouă şi fierbinte mărturie a preţuirii, dragostei şi recunoştinţei studenţilor clujeni, alături de întregul tineret, faţă de secretarul general al partidului, preşedintele României, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. ctitor şi strateg înţelept al dezvoltării multiraterale și ascendente a țării, personalitate politică proeminentă a contemporaneității. Aceleași sentimente de aleasă prețuire și de înaltă considerație le aducem tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om politic și savant de recunoaștere internațională, președinte al Consiliului Național al Științei și Învățământului, de a cărei strălucită actitivitate este legată nemijlocit dezvoltarea științei și învățământului românesc.

Ales sub semnul mobilizării exemplare, toate acțiunile organizate de consiile U.A.S.C. din institute și facultăți în întâmpinarea celor două importante evenimente au evidențiat noi valențe calitative în activitatea profesional-științifică, politico-ideologică, cultural-educativă, sportiv-turistică. de muncă patriotică și de pregătire pentru apărarea patriei. În același timp, cei 30 de ani de rodnică și prestigioasă activitate înseamnă pentru noi un minunat prilej de bilanț al marilor realizări obținute de Asociațiile Studenților Comuniști din Centru Universitar Cluj-Napoca. Astfel, în acest răstimp, organizația noastră a obținut succese deosebite pe tărâmul învățământului, cercetării și producției, al educării și pregătirii multiraterale a tineretului universitar” scria Ioan Rus.

sursa foto: arhiva Academiei Cațavencu

Fost ministru de externe al României în mai-august 2012, ministru al educației în 1997-2000, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj în mai multe mandate, între anii 1993-2004 și 2008-2012, laureat al premiului Herder în anul 2005, Andrei Marga are un trecut interesant în comunism. Conform raportului publicat în 2014 de către CNSAS, Andrei Marga a fost informator al Securității Statului. Înainte de 1989 a fost membru al UTC și pentru un timp președinte al filialei locale a Asociației Studenților Comuniști. Să vedem ce scria, excelența sa, Marga!

Andrei Marga – Forumul spiritului revoluţionar al studenţimii. Lucrările celei de-a IX-a Conferinţe a UASCR

„Filosofia noastră este filosofia praxisului revoluţionar: a revoluţionat punerea şi soluţionarea problemelor omului şi s-a constituit ca filosofie a angajării revoluţionare. Partidul Comunist Român a definit în documentele sale recente, în modul cel mai clar, că `am intrat într-o nouă etapă a dezvoltării socialiste a României – în etapa cînd afirmarea principiilor noi în practică condiţionează întreaga dezvoltare socialistă a ţării noastre, viitorul comunist al patriei`. Iată coordonatele majore ale activităţii noastre politice şi ideologice din societatea noastră, a căror corectă înţelegere, traducere în metoda de gîndire şi acţiune a fiecăruia reprezintă o necesitate pentru asigurarea mersului înainte.

Să amintim că filosofía completă a revoluţiei, care este marxismul, constituie expresia teoretică şi răspunsul deplin matur la antagonismele fundamentale ale societăţii burgheze.

Trebuie adăugat că vom rămâne în planul abstract speculativ atîta timp cît ignorăm natura materială a realităţii, caracterul ontologic al problemelor pe care le vizează revoluţia. Această ignoranţă în privinţa naturii autentice a problemelor face ca elanul cel mai sincer şi încărcat de profunde intenţii să se cheltuie fără efecte și în cele din urmă istovit de escaladarea unui plan funciarmente ideal, să eşueze în apele tulburi ale pesimismului. Numai propoziţia ontologică a materialităţii obiectului şi teoria reflectării şi a cunoaşterii pot fundamenta o atitudine consecvent revoluţionară, capabilă să ducă la rezultate efective.

Tot Andrei Marga, în Viaţa Studenţească, nr. 14, 5 aprilie 1972, p. 11

„Doresc să informez Conferinţa că studenţii centrului nostru universitar – români, maghiari, germani şi alte naţionalităţi – sub îndrumarea organizaţiilor de partid, acţionînd în lumina indicaţiilor preţioase date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu ocazia deschiderii actualului an universitar s-au implicat cu deplină hotărîre şi responsabilitate în perfecţionarea întregului proces instructiv-educativ, în conceperea şi desfăşurarea propriei lor activităţi de educaţie comunistă. Măsurile iniţiate de conducerea de partid în scopul unei hotărîte îmbunătăţiri a muncii politico-ideologice constituie cadrul real şi oferă jaloanele de inestimabilă însemnătate pentru activitatea noastră, conturînd totodată obligaţii politice şi etice substanţial sporite pentru fiecare membru al organizaţiei studenţeşti revoluţionare”.

sursa foto: arhiva Academiei Cațavencu

Vasile Pușcaș este diplomatul român care a negociat, la Washington DC (1992-1994), reacordarea Clauzei Națiunii celei mai Favorizate pentru România, într-o perioadă în care România era considerată instabilă din punct de vedere democratic. Interesant, nu? În 1992 era într-o asemenea poziție! Apoi ce să mai zicem din 2000 încolo, negociatorul aderării României la Uniunea Europeană.

Text publicat de Vasile Pușcaș în Tribuna, 9 iunie 1983

„Pacea era şi este elementul indispensabil al unei dezvoltări armonioase a societăţii. Din aceste considerente, tinerii din România s-au implicat intens, într-un număr foarte mare, în combaterea fascismului, cu lucidă convingere umanistă şi înaltă dăruire patriotică.

Fiind o componentă deosebit de însemnată în lupta antifascistă din țara noastră, tineretul a fost reprezentat în Comitetul Naţional Antifascist şi de utecistul Nicolae Ceauşescu. Propunerea organizaţiei locale Bucureşti a PCR ca tînărul muncitor să intre în conducerea acestei organizaţii a fost apoi însuşită de Secretariatul C.C. al PCR. Desemnarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu s-a impus datorită prestanţei militantului, calităţilor eminente dovedite. Deja la vîrsta de 15 ani se remarcase, aşa cum mărturisea Ion Popescu-Puţuri `…ca un animator, ca unul care punea pasiune în tot ceea ce făcea`.

Calităţile sale au fost sesizate de toţi participanţii la întrunirea de constituire a Comitetului Naţional Antifascist, căci tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi-a exprimat deschis poziţia, dezvoltînd argumente pentru demonstrarea pericolului fascist. subliniind sarcinile de perspectivă care aparţineau noii organizaţii, emanînd optimism şi hotărîre în lupta antifascistă.

Calităţile sale au fost sesizate de toţi participanţii la întrunirea de constituire a Comitetului Naţional Antifascist, căci tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi-a exprimat deschis poziţia, dezvoltînd argumente pentru demonstrarea pericolului fascist. subliniind sarcinile de perspectivă care aparţineau noii organizaţii, emanînd optimism şi hotărîre în lupta antifascistă.

Activitatea tovarăşului Nicolae Ceauşescu în cadrul Comitetului Naţional Antifascist a fost evocată de profesorul Iorgu Iordan, în volumul II din Memorii: `Cel dintîi m-a impresinat prin curajul, puţin obişnuit, ca şi, drept consecinţă, prin convingerea că luptă pentru o cauză dreaptă, care va triumfa iară îndoială dacă va fi dusă cu fermitate.` Documentele epocii ni-l prezintă pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu drept unul dintre foarte activii participanţi la întrunirile organizaţiei, dovedindu-şi spiritul revoluţionar şi organizatoric. Competenţa soluţiilor propuse relevau un profund analist al realităţilor politice româneşti şi internaţionale, insuflînd o nemărginită dragoste faţă de patrie şi un angajament suprem pentru interesele naţionale.

în cele 18 luni ale existenţei sale. Consiliul Naţional Antifascist a desfăşurat o prodigioasă activitate. Acţiunile organizate de PCR, prin intermediul său, ca şi al altor organizaţii de masă legale, s-au răsfrînt cu maximă eficienţă asupra orientării opiniei publice de la noi, îndemnînd la activism antifascist” scria Pușcaș în Tribuna.

sursa foto: arhiva Academiei Cațavencu

Text publicat de Vasile Pușcaș în Tribuna, 19 martie 1987

„Cînd Homer compara în Iliada generaţiile omeneşti cu frunzele copacului gata să se sculure sub suflarea vîntului de toamnă, imortaliza o imagine a devenirii după modelul marilor periodicităţi ale naturii. Dar, avea dreptate Tudor Vianu, succesiunea generaţiilor umane este departe de a se încadra în tiparele acestui model. Cu atit mai mult cu cît generaţiilor cronologice şi biologice li se asociază generaţiile de creaţie, acestea din urmă fiind definite de solidarităţile între oameni care, trăind în acelaşi segment de timp, indiferent de vîrstă, au aceleaşi aspiraţii şi cooperează la aceeaşi operă.

Ideea de generaţie şi-a ocupat locul în filosofia istoriei încă din a doua jumătate a secolului trecut. Fapt explicabil, dacă avem în vedere că sentimentul generaţiei a ajuns a se remarca şi constata odată cu marile transformări propuse de epoca modernă. De aceea, în cazul istoriei moderne româneşti, adesea se aminteşte de generaţia de la 1848. a Marii Uniri.

Dar dacă se constată istoriceşte existenţa sentimentului veneraţiei, nu înseamnă că el are aceeaşi intensitate în flecare individ. Şi pentru că organizaţia revoluționară de tineri din România se află într-un an festiv, pitem verifica cele spuse mai sus chiar prin exemplul ce ni-l oferă acest eveniment. Tineretul din România proaspăt întregită era în căutarea unui ideal propriu, care să-l individualizeze și, în același timp, să-l integreze în problematica de fond a dezvoltării societății românești.

În acest sens. Raportul privind reorganizarea mişcării tineretului, prezentat la Conferinţa generală din 19-20 martie 1922, clarifica strategia acţiunii tinerei generaţii revoluţionare prin precizarea intereselor sale specifice în domeniile cultural şi economic. Altfel spus, se urmărea ca sentimentul generaţiei să fie conştientizat şi asumat, să fie transpus în realitate prin acţiune şi luptă. Semnificaţia majoră a acestui eveniment constă tocmai în faptul că se dădea o direcţie unită şi militantă noii organizaţii de tineret, dorind extinderea calităţilor de `luptător conștient` la un cerc cît mai cuprinzător al tineretului din România. Iar tinereţea revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu s-a impus ca un exemplu de comportament şi dăruire comunistă, începînd cu primii ani ai deceniului al patrulea, deoarece era promotorul unor valori politice care reprezentau idealul unui nou tip de societate, cea socialistă.

Tineretul României contemporane este convins de adevărul că opţiunea spre socialism, însuşirea realistă şi, în acelaşi timp, revoluţionară şi umanistă a filosofiei marxiste reprezintă accesul spre sublinierea rolului decisiv al subiectului istoric în formularea obiectivelor şi găsirea mijloacelor de acţiune, iar aceasta nu pentru conformarea pasivă la orice ordine transcendentă presupusă rațională, ci în vederea realizării, în continua sa devenire, a unei ordini sociale corespunzătoare a nevoilor și aspirațiilor oamenilor.

În urmă cu cîţiva ani, tot într-un moment aniversar, secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, lansa o chemare semnificativă tineretului României socialiste: `Adresez organizaţiilor revoluţionare de tineret, întregului tineret al patriei noastre, chemarea ca în strînsă unitate cu clasa muncitoare, cu întregul popor, să acţioneze pentru perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a societăţii noastre socialiste, pentru înlăturarea vechiului şi promovarea în permanenţă a noului, pentru lărgirea continuă a formelor de organizare şi manifestare democratică, de conducere democratică a societăţii.` Aceasta înseamnă că tineretului i se prezintă şanse deosebite de afirmare, în toate compartimentele societăţii, iar în actuala acţiune pentru perfecţionare, medernizare şi înnoire, ţinînd cont de stadiul revoluţiei tehnico-ştiinţifice, este solicitat a participa în primele rînduri. Romantismul revoluţionar al tinerei generaţii are un vast spaţiu de manifestare, într-o formă specifică, în contextul dinamismului și transformărilor constructive în România zilelor noastre” a scris Pușcaș.

sursa foto: arhiva Academiei Cațavencu

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *